Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (dalej: Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Polaris Travels Biuro Podróży M.E.Czerepaniak Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 9, e-mail: biuro@polaristravels.pl, office@polaristravels.pl tel. +48 914 310 777; +48 914 310 779; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000043009, NIP: PL8511007467, REGON: 810639413;

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji usług turystycznych w rozumieniu art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG – zwanej dalej „usługą turystyczną”, na podstawie ustnej lub pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. W stosunku do osób, które wystąpiły do Administratora z żądaniem przedstawienia oferty na usługę turystyczną lub żądaniem dokonania rezerwacji usługi turystycznej, przetwarzane mogą być następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mailowy, dane z dokumentu tożsamości - w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych;

6. Administrator udostępnia dane osobowe:
a) osobie, której dane dotyczą, bądź jej przedstawicielowi prawnemu,
b) dostawcom usług turystycznych – w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem,
c) podmiotom, którym powierza przetwarzanie danych tj.:
- pracownikom Administratora,
- firmie hostingowej,
- dostawcom usług pocztowych,
- agentom rozliczeniowym i bankom – w wypadku płatności kartą płatniczą,
- administratorom systemów informatycznych;

7. Dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej i elektronicznej przez czas nieokreślony, nie krótszy niż 5 (pięć) lat ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe przechowywane w formie elektronicznej znajdują są na zabezpieczonych serwerach, a dane przechowywane w formie papierowej znajdują się w zabezpieczonych pomieszczeniach w lokalu Administratora. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo. Administrator zapewnia, środki techniczne i organizacyjne, w celu odpowiedniego zabezpieczenia tych danych;

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie RODO;

9. Administrator nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).

 

Poniżej znajdują się teksty zgód do samodzielnego wydruku oraz wypełnienia

Zgoda osoby fizycznej

Zgoda rodzica